$w.onReady(() => { waitForLoading(); }); export function button6_onClick(event) { $w('#preloader').show(); waitForLoading(); } function waitForLoading() { setTimeout(() => { $w('#preloader').hide('FadeOut'); }, 1500); }
 
  • Instagram - White Circle
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon
  • White Vimeo Icon